Informatie

Greentreetravel
Onderdeel van Greentree64
Jurgen & Sylvia Sloots
Bogert 1
5612 LX Eindhoven
https://www.greentreetravel.nl
info@greentreetravel.nl
040-2405015
06-34824263
KvK 17185380
BTW NL123935313B03

Greentreetravel - Travel with Passion STO Reisgarantie logoGreentreetravel-Travel with Passion Logo-Certo-Escrow

 

 

Reisvoorwaarden GreenTreeTravel

Reisvoorwaarden GreenTreeTravel zijn geldig vanaf 1 september 2017. Ze vervallen pas nadat er nieuwe voorwaarden zijn gepubliceerd. De meest recente voorwaarden staan altijd op https://www.greentreetravel.nl/

 

Reissom

 

1. Na boeking ontvang je van ons een factuur voor de gehele reissom25% van de reissom is een aanbetaling, en dient binnen 3 weken na de factuurdatum overgemaakt te worden aan Certo Escrow (zie: Garantieregeling).

2. De restantbetaling moet uiterlijk 8 weken voor vertrek zijn bijgeschreven. Deelname is pas definitief als er tijdig volledig betaald is. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behouden we ons het recht voor om de boeking te annuleren. De aanbetaling ontvang je in dat  geval niet terug. Als de boeking binnen 8 weken voor vertrek is gemaakt, dan dient de gehele reissom direct te worden betaald.

3. Het boeken van vliegtickets naar de bestemming en eventuele andere  reisarrangementen (zoals verlengingen die buiten Greentreetravel om geboekt worden) vormen de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Greentreetravel is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door of in verband met de door de deelnemer geboekte vluchten of andere reisarrangementen.

 

Garantieregeling

 

4. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Greentreetravel gebruik van de STO-reisgarantie op al haar reizen . De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Greentreetravel ervoor zorgen dat je je geld terugkrijgt, dat je je reis kunt vervolgen of dat je naar huis kunt reizen.

5. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaal je de reissom niet aan Greentreetravelmaar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

6. Wanneer Greentreetravel voor het einde van je reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat, maakt Certo Escrow je geld 1 dag na afloop van je reis over aan Greentreetravel. Mocht Greentreetravel voor het einde van je reis in surseance van betaling terechtkomen of failliet gaan, dan maakt Certo Escrow je geld over aan STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij jouw geld.

7.Indien je nog niet op reis bent, ontvang je de betaalde reissom terug. Wanneer je reeds onderweg bent, zal de STO ervoor zorgen dat je ofwel het rechtmatige deel van je reissom terugkrijgt, dat je je reis kunt afmaken of datje naar huis kunt terugkeren.

Greentreetravel - Travel with Passion STO Reisgarantie logoGreentreetravel-Travel with Passion Logo-Certo-Escrow

 

Boekings- en betalingsprocedure

 

8. Nadat je van Greentreetravel een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvang je van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow.

9. Na bevestiging van de uitnodiging kan je direct overgaan tot betaling. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijg je een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of, als je kort voor vertrek boekt, tot betaling van de hele reissom in één keer. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

10. Belangrijke opmerkingen: In geval van faillissement zal de STO nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom. Eventuele klachten of claims over je reis staan los van deze betaalmethode. Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

De STO is geen geschillencommissie.

 

Annulering en wijzigingen

 

11. Een annulering door de deelnemer moet schriftelijk of per e-mail worden verstuurd naar Greentreetravel. De datum van ontvangst bepaalt de hoogte van de annuleringskosten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger Greentreetravel de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Tot 2 maanden voor vertrek: 25% van de reissom

van 2 maanden tot 42 dagen voor vertrek: 50% van de reissom

van 42 dagen tot 21 dagen voor vertrek: 75% van de reissom

21 dagen of minder voor vertrek: 100% van de reissom

 

12. Mocht je zelf niet in staat zijn de reis te maken, dan mag iemand anders in plaats van jou reizen. Wel dient dit uiterlijk 14 dagen voor vertrek per e-mail te worden gemeld. Indien het omboeken leidt tot extra kosten voor Greentreetravel, worden deze in rekening gebracht bij de deelnemer. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de gehele reissom en de eventuele extra kosten.

13. Greentreetravel behoudt zich het recht voor om de reis aan te passen of te annuleren. Mocht een aanpassing of annulering noodzakelijk zijn, dan krijg je de keuze om de aanpassing te accepteren (en mocht het alternatief een lagere prijs hebben, dan betalen we het verschil terug) of je trekt je terug uit de reis en ontvangt alle tot dan toe betaalde gelden terug. Aangezien Greentreetravel geen partij is in door jezelf georganiseerde reisarrangementen (reis naar de bestemming en eventuele zelf geboekte verlengingen) en daar ook geen vergoeding voor ontvangen heeft, betalen we deze kosten niet terug in geval van aanpassingen of annulering door Greentreetravel.

14. In de situatie dat Greentreetravel de reis moet annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn om de reis uit te voeren, laten we je dat per mail of schriftelijk weten. De deelnemer heeft dan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, behoudens de door de deelnemer zelf georganiseerde reisarrangementen als bedoeld in artikel 3.

15. Greentreetravel behoudt zich het recht voor om tot 1 maand voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten, bijvoorbeeld brandstofkosten, verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De deelnemer kan de verhoging afwijzen. In dat geval kan Greentreetravel de reisovereenkomst opzeggen. De deelnemer heeft dan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom, behoudens de door de deelnemer zelf georganiseerde reisarrangementen als bedoeld in artikel 3.

 

Verplichtingen en aansprakelijkheid

 

16.Wij raden je dringend aan een geschikte reisverzekering af te sluiten voordat je met een van onze reizen mee gaat, met voldoende dekking voor medische kosten, repatriëringskosten en vertragingen- en annuleringen van vluchten. Je kunt ook overwegen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

17. Omdat wij afhankelijk zijn van weer en andere natuurlijke elementen vragen wij van de reiziger flexibiliteit en ruimte voor alternatieven. Daarom moeten de reisbeschrijvingen als indicatie gezien worden van de lokale mogelijkheden en niet als een contractuele verplichting vanuit Greentreetravel. In het geval onderdelen van de reis als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Greentreetravel niet door kunnen gaan zullen we, voor zover mogelijk, voor alternatieven zorgen.

18. Als er speciale omstandigheden zijn die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis dient de reiziger Greentreetravel hier tijdig van op de hoogte te stellen. We doen ons best om rekening te houden met speciale dieetwensen, maar kunnen vooraf geen garantie geven. Eventuele medische of andere informatie die voor het uitvoeren van de reis van belang kunnen zijn dien je tijdig aan ons door te geven zodat we er rekening mee kunnen houden en je kunnen adviseren over de geschiktheid van de reis voor jou.

19.Deelname aan de reizen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Je dient continu je eigen veiligheid en de veiligheid van de andere deelnemers in de gaten te houden en geen onnodige en onverantwoorde risico’s te nemen. Je bent verplicht om redelijke aanwijzingen van Greentreetravel inzake veiligheid, tijdstip van terugkeer, enz. in acht te nemen. Je bent verplicht om je goed voor te bereiden op de reis en om zorg te dragen voor goede kleding en goed schoeisel, geschikt voor de betreffende bestemming.

20. Greentreetravel is niet aansprakelijk voor enige schade die door of in verband met deelname aan de reis is ontstaan (waaronder inbegrepen diefstal en schade door lichamelijk letsel of overlijden), behoudens in geval deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Greentreetravel. Indien er ondanks het voorgaande op enig moment toch aansprakelijkheid zou ontstaan voor Greentreetravel, is die in alle gevallen beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de door de deelnemer betaalde reissom.

21. Greentreetravel accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de reis naar de reisbestemming vanwege overmachtssituaties, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

22. De deelnemer moet iedere waargenomen nalatigheid bij de uitvoering van dit contract direct ter plekke melden aan Greentreetravel, zodat wij met oplossingen kunnen komen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan de deelnemer schriftelijk een klacht indienen binnen 28 dagen na het uitvoeren van de reis.

23. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of een identiteitskaart en eventueel vereiste visa.

24. Op de algemene voorwaarden en de reisovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen. Alle claims en vorderingen vervallen binnen één jaar na het uitvoeren van de reis.

25. Kennelijke fouten in de prijsstelling of reisbeschrijvingen op de website zijn niet bindend voor Greentreetravel.

 

Privacy Statement GreenTreeTravel

Privacy Statement Greentreetravel / Greentreetravel.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Greentreetravel.nl met persoonlijke informatie omgaan.

 

Gegevens

 

Alle gegevens die door Greentreetravel.nl  worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Greentreetravel.nl  geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

 

Persoonsgegevens

 

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Greentreetravel.nl  is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

 

Cookies

 

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

Registratieformulieren

 

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Greentreetravel.nl  behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

 

Partners

 

In uitzonderingsgevallen deelt Greentreetravel.nl informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Onze site stelt communities en forums beschikbaar aan onze bezoekers. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft.

 

Greentreetravel.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

 

Database

 

Greentreetravel.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

 

Contact opnemen met Greentreetravel.nl

 

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, over Greentreetravel.nl  of uw ervaringen met onze website, kunt u contact met opnemen met:

 

Greentree64 | Greentreetravel.nl

Jurgen Sloots,

Bogert 1
5612 LX Eindhoven

040-2405015

06-34824263

info@greentreetravel.nl

KvK-nummer: 17185380

Btw : NL1239.35.313 B 03

 

GreenTreeTravel, 01 september 2017

 

Greentreetravel is een handelsnaam van Greentree64: KvK 17185380 , BTW NL123935313B03.

Eigenaar is Jurgen Sloots: 040-2405015 / 06-34824263, info@greentreetravel.nl.

Greentreetravel is aangesloten bij de Vereniging voor Kleine Reisorganisaties en voldoet aan de

wettelijk verplichte garantiestelling door gebruik te maken van STO-reisgarantie. Alle

betalingen van boekingen van pakketreizen verlopen via Stichting Derdengelden Certo

Escrow. Daarmee zijn financiële risico’s voor deelnemers afgedekt.